Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zatwierdzono fundusz sołecki na 2020 rok w Witkowicach

7 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach odbyło się zebranie wiejskie w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.

Urząd Gminy Kęty reprezentowali: wiceburmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa oraz sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek.

Zebranie otworzył Marian Zaręba – sołtys Witkowic i radny Rady Miejskiej w Kętach, a na przewodniczącego powołano Dariusza Gawędę. Sekretarzem została Lucyna Mydlarz.

W trakcie zebrania przedstawiony został jeden wniosek sołtysa i Rady Sołeckiej, jako propozycja do wykonania ze środków funduszu sołeckiego, który został przegłosowany przez mieszkańców i zatwierdzony uchwałą: Zagospodarowanie terenu w obrębie szkoły i LKS. W ramach środków finansowych planowane jest przygotowanie projektu, niwelacja terenu i odwodnienie.

Kwota dla każdego sołectwa gminy Kęty w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 wynosi 36 648,80 zł. 

W czasie trwania zebrania do dyspozycji mieszkańców byli przedstawiciele straży miejskiej i policji.

Powołana na zebraniu Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Krystyna Niedziela, Władysława Zaręba i Szymon Grocholski odnotowała także wnioski zgłoszone przez mieszkańców:

  1. 1. Wykoszenie ul. Podkokocie
  2. 2. Obsypanie poboczy na ul. Widokowej
  3. 3. Doświetlenie ul. Lipowej
  4. 4. Obcięcie akacji na ul. Dworskiej

 

Sołtys Witkowic Marian Zaręba poinformował mieszkańców, że Urząd Gminy Kęty dąży do wznowienia punktu aptecznego w Witkowicach, który powinien zostać otwarty w najbliższym czasie.

W związku z kończącą się kadencją sołtysa i Rady Sołeckiej prosił kandydatów na sołtysa o przygotowanie się do wyborów. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się prawdopodobnie końcem października lub początkiem listopada.

W 2014 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kęty środków stanowiących fundusz sołecki. W 2020 roku można będzie wykonać w sołectwach naszej gminy zadania, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wniosek danego sołectwa o realizację konkretnej propozycji zadania, do kwoty 36 648,80 zł., uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Fundusz sołecki, to środki wydzielone z budżetu Gminy Kęty i przekazane do dyspozycji Rady Sołeckiej i mieszkańców. Kwota funduszu sołeckiego ogłaszana jest przez Ministerstwo Finansów. Gmina otrzymuje zwrot 30 procent pieniędzy wydanych w ramach funduszu sołeckiego dopiero po zakończeniu inwestycji i kontroli, ale tylko wtedy, gdy środki zostały wydane zasadnie.

kf

Opublikowano 9 września 2019

Facebook