Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zatwierdzono fundusz sołecki na 2019 rok w Witkowicach

W niedzielę, 16 września o godz. 11.15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach odbyło się zebranie wiejskie w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.

Urząd Gminy Kęty reprezentowali: Krzysztof Jan Klęczar – burmistrz Gminy Kęty wraz z zastępcami: Rafałem Ficoniem i Marcinem Śliwą oraz Ewelina Jura-Bączek – sekretarz Gminy Kęty.

Zebranie otworzył Marian Zaręba – sołtys Witkowic, a na przewodniczącego powołano Dariusza Gawędę. Sekretarzem została Zofia Łysek.

W trakcie zebrania przedstawione zostały dwa wnioski, jako propozycje do wykonania ze środków funduszu sołeckiego:
1) wniosek sołtysa i Rady Sołeckiej: zabudowa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego wskazanych przez sołtysa i Radę Sołecką (ul. Leśna, ul. Kościelna, ul. Dworska boczna, ul. Parkowa, ul. Lipowa),
2) wniosek mieszkańców ul. Podkokocie w Witkowicach: wykonanie oświetlenia na ul. Podkokocie.

Mieszkańcy Witkowic przegłosowali i zatwierdzono uchwałą wniosek sołtysa i Rady Sołeckiej: zabudowa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego wskazanych przez sołtysa i Radę Sołecką (ul. Leśna, ul. Kościelna, ul. Dworska boczna, ul. Parkowa, ul. Lipowa).

Kwota dla każdego sołectwa gminy Kęty w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 wynosi 34 292,40 zł.

Powołana na zebraniu Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Władysława Zaręba, Lucyna Mydlarz i Władysław Surma odnotowała także wniosek zgłoszony przez jednego z mieszkańców:
1. Oświetlenie ul. Brzozowej.

………………………………………………………………………………………………………………….

W 2014 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kęty środków stanowiących fundusz sołecki. W 2019 roku można będzie wykonać w sołectwach naszej gminy zadania, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wniosek danego sołectwa o realizację konkretnej propozycji zadania, do kwoty 34 292,40 zł, uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnienie.

Fundusz sołecki, to środki wydzielone z budżetu Gminy Kęty i przekazane do dyspozycji Rady Sołeckiej i mieszkańców. Kwota funduszu sołeckiego ogłaszana jest przez Ministerstwo Finansów. Gmina otrzymuje zwrot 30 procent pieniędzy wydanych w ramach funduszu sołeckiego dopiero po zakończeniu inwestycji i kontroli, ale tylko wtedy, gdy środki zostały wydane zasadnie.

Opublikowano 17 września 2018

Facebook