Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach

Młodzieżowa Rada Miejska w Kętach funkcjonuje w naszej gminie na podstawie uchwały nr LIV/547/2014 Rady Miejskiej w Kętach z 12 września 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach.

Zgodnie ze statutem upływ kadencji następuje 30 września 2018 r.

 

W związku z powyższym informujemy, że w chwili obecnej prowadzony jest nabór kandydatur na Radnych do III kadencji ze szkół z siedzibą na terenie gminy Kęty, za których wybór odpowiadają szkolne samorządy.

Przypominamy, iż § 7 statutu Młodzieżowej Rady brzmi:

   1. W skład Młodzieżowej Rady, z zastrzeżeniem ust. 2, może wejść do dwóch przedstawicieli każdej ze szkół z siedzibą na terenie gminy Kęty, o których mowa w § 2 ust.4.

   2. Uczniowie szkół z siedzibą poza terenem gminy Kęty oraz studenci uczęszczający do szkół wyższych mogą wejść w skład Młodzieżowej Rady w łącznej liczbie nie więcej niż dwóch, o ile spełniają łącznie następujące warunki:
   1) są mieszkańcami gminy Kęty;
   2) w dniu wyboru nie ukończyli 26 roku życia.

   3. Przedstawiciele szkół, o których mowa w ust. 1, wybierani są spośród uczniów danej szkoły, o której mowa w § 2 ust. 4.

   4. Za przeprowadzenie wyborów zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Statucie odpowiadają:
   1) szkolne samorządy uczniowskie ze szkół, o których mowa w ust. 1, jeżeli dana szkoła wyraziła wolę delegowania przedstawicieli do Młodzieżowej Rady;
   2) Opiekun – w odniesieniu do wyboru członków Młodzieżowej Rady, o których mowa w ust. 2.

Osoby zainteresowane wyborem wynikającym z ust. 2, czyli osoby uczące się poza terenem gminy oraz studenci, proszeni są o kontakt z Opiekunem Rady w terminie do 7 września 2018 r. do godziny 14.00 na adres sekretarz@kety.pl lub telefonicznie 33 844 76 00 wew. 121.

Młodzieżowa Rada Miejska w Kętach jest jedną z Młodzieżowych Rad, na której wzorują się inne samorządy. Wszystkim Radnym II kadencji składamy wyrazy uznania za wszelkie podjęte inicjatywy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Biuro Rady

Opublikowano 5 września 2018

Facebook