Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Właścicielu czworonoga – pamiętaj o swoich obowiązkach!

W ostatnim czasie coraz częściej otrzymujemy informacje o biegających samopas psach, szczególnie na terenie sołectw naszej gminy. Być może jest to związane z coraz dłuższym dniem, przyjemniejszą aurą na zewnątrz i zbliżającą się wielkimi krokami wiosną. Fakt ten nie może jednak stanowić usprawiedliwienia dla opiekunów zwierząt, na których ciążą obowiązki związane z posiadaniem czworonogów.

Nie ma ogólnopolskich przepisów, które regulowałyby tą kwestię, jednak Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odsyła nas do przepisów prawa miejscowego. Każda gmina, na mocy tej ustawy, jest zobowiązana do wydania regulaminu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie.

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXV/264/2020 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty, która wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r., jak również jej wcześniejszymi zapisami, rozdział 6. reguluje obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

„Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do przestrzegania zasad mających na celu ochronę przed:

– zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi;

– zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane w szczególności do:

– niepozostawiania zwierząt bez należytej opieki i dozoru oraz niepowierzania tej opieki osobom, które nie są w stanie zapewnić właściwego dozoru;

– wyprowadzania psów na smyczy, a psów ras dużych lub należących do agresywnych także w kagańcu; zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem;

– skutecznego zabezpieczenia ogrodzenia posesji celem uniemożliwienia wydostania się poza jej teren psa biegającego bez uwięzi i do oznaczenia wejścia do posesji tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

– niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku;

– zakazu szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.”

Do sprawowania należytej kontroli nad naszym pupilem zobowiązuje także Kodeks wykroczeń. Wskazuje on w art. 77, że: § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. 

Warto pamiętać również o treści art. 78 KW, zgodnie z którym: „Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany”.

Ponadto, Ustawa o Ochronie Zwierząt zabrania trzymania zwierząt domowych na uwięzi “w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m”. Dodatkowo, “utrzymujący zwierzęta domowe mają obowiązek zapewnić im pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.”

 

Źródło: Info Kęty, fot. Alvan Nee

Opublikowano 10 marca 2021

Facebook