Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
W SPRAWIE UCHWALENIA
WNIOSKU SOŁECTWA
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW
 Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

 

Na podstawie §7 i 7a statutu Sołectwa
Sołtys Marian Zaręba
zwołuje na dzień 19 września (poniedziałek) 2022 r. o godz. 17.00
w budynku OSP Witkowice

ZEBRANIE WIEJSKIE

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór Prowadzącego Zebranie i Sekretarza Zebrania.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Uchwalenie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Kęty na rok 2023.

5. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji sołectwa w 2022 roku.

6. Zakończenie Zebrania.

Wniosek danego sołectwa o realizację konkretnej propozycji zadania, do kwoty 50.720,60 zł, uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Uwaga:
W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, to jest co najmniej 50 osób, zebranie odbędzie się w drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień, pół godziny później, to jest o godz. 17.30. W tym przypadku, zgodnie ze statutem Sołectwa, do ważności Zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania w liczbie co najmniej 25 osób.

Witkowice, dnia 9 września 2022 r. 

Sołtys
Marian Zaręba

Opublikowano 12 września 2022

Facebook