Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Prowadzenie zajęć na Świetlicy Młodzieżowej w sołectwie Witkowice

Burmistrz Gminy Kęty informuje o możliwości przedstawienia swojej kandydatury przez osoby chętne do podjęcia pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, polegającej na organizowaniu i prowadzeniu zajęć na Świetlicy Młodzieżowej w Witkowicach, na podstawie umowy zlecenie.

 

 

I ZAKRES POWIERZONYCH OBOWIĄZKÓW

Obowiązki związane z organizowaniem i prowadzeniem zajęć na świetlicy będą polegały w szczególności na:

  • stwarzaniu atmosfery rozwijającej prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości zarówno u dzieci jak i młodzieży;
  • zapewnianiu należytej opieki uczniów po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu;
  • rozwijaniu kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań;
  • tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci.

Świetlica czynna będzie do 16 godzin zegarowych tygodniowo. W trakcie roku szkolnego świetlica czynna będzie w godzinach popołudniowych, tak by zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży.

W okresie świątecznym, podczas ferii zimowych i wakacji świetlica czynna będzie wg ustalonego harmonogramu na okres wolny od nauki szkolnej.

II NIEZBĘDNE WYMAGANIA

Osoba zainteresowana podjęciem pracy w świetlicy w charakterze prowadzącego zajęcia musi posiadać wykształcenie pedagogiczne lub ukończone kursy do pracy z dziećmi i młodzieżą.

III WARUNKI PRACY I PŁACY

Usługa świadczona będzie w terminie od kwietnia do grudnia 2018 r.

Wynagrodzenie brutto: 13,70 zł/h

IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 21 marca 2018 r. do godz. 15.30 na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7.

W skład dokumentów wchodzą:

  • list motywacyjny;
  • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

List motywacyjny zawierający klauzulę oświadczenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych musi być własnoręcznie podpisany.

Dokumenty, które zostaną złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

Dokumenty, które wpłyną po dniu 21 marca 2018 r. po godz. 15.30 nie będą rozpatrywane.

V INFORMACJE DODATKOWE

Adres lokalu, w których siedzibę ma świetlica młodzieżowa:
Witkowice – budynek przedszkola przy ul. Dworskiej 46.

Opublikowano 8 marca 2018

Facebook