Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Poszukiwani pracownicy do prowadzenia zajęć w świetlicach młodzieżowych

Urząd Gminy Kęty informuje o możliwości przedstawienia swojej kandydatury przez osoby chętne do podjęcia pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym polegającej na organizowaniu i prowadzeniu zajęć na świetlicach młodzieżowych w sołectwach Gminy Kęty na podstawie umowy zlecenia.

I. ZAKRES POWIERZONYCH OBOWIĄZKÓW

Obowiązki związane z organizowaniem i prowadzeniem zajęć na świetlicach będą polegały w szczególności na:

– stwarzaniu atmosfery rozwijającej prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości zarówno u dzieci jak i młodzieży;

– zapewnianiu należytej opieki uczniów po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu;

– rozwijaniu kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań;

– nabywaniu umiejętności współżycia w grupie, która ma wpływ na dorosłe życie;

– ćwiczeniu logicznego myślenia, wypowiadania się, rozwijania fantazji i wyobraźni twórczej wśród młodszych dzieci;

– tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci;

– pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych;

– wspieraniu w trudnościach szkolnych.6

Każda świetlica czynna będzie 20 godzin zegarowych tygodniowo. W trakcie roku szkolnego świetlice czynne będą w godzinach popołudniowych, tak by zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży. W okresie świątecznym, podczas ferii zimowych i wakacji świetlica czynna będzie wg ustalonego harmonogramu na okres wolny od nauki szkolnej.1

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba zainteresowana podjęciem pracy w danej świetlicy w charakterze prowadzącego zajęcia na świetlicy musi spełniać następujące warunki:

– posiadać min. roczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą;

– posiadać wykształcenie pedagogiczne lub ukończone kursy do pracy z dziećmi i młodzieżą52

III. WARUNKI PRACY I PŁACY

– Usługa świadczona będzie od dnia 1 luty 2015 r. do dnia 31 grudzień 2015 r.

– Wynagrodzenie miesięczne w przedziale 500 – 700 złotych brutto.43

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 23 stycznia 2015 r. do godz. 14.00. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7.

W skład dokumentów wchodzą:

– list motywacyjny;

– kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach;

– kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1182)”.

List motywacyjny zawierający klauzulę oświadczenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych musi być własnoręcznie podpisany.

Dokumenty, które wpłyną po dniu 23.01.2015 r. godz. 14.00. nie będą rozpatrywane.
Dokumenty, które zostaną złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

V. INFORMACJE DODATKOWE

Adresy lokali, w których siedziby mają świetlice młodzieżowe:
1.Malec – budynek Domu Ludowego, ul. Jędrzejowskiego 16.
2.Bielany – przy Parafii św. Macieja Apostoła, ul. Solna 2.
3.Łęki – budynek OSP w Łękach, ul. Akacjowa 37.
4.Nowa Wieś – przy Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe, ul. Jana Pawła II 2.
5.Bulowice – budynek LKS Bulowice, ul. Sportowa 3.
6.Witkowice – budynek Dworku ul. Dworska 46.

Źródło: UG Kęty
Foto: zajęcia świetlicowe w trakcie wakacji i ferii zimowych w Świetlicy w Witkowicach
Opublikowano 17 stycznia 2015

Facebook