Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Poszukiwana osoba do prowadzenia zajęć w Świetlicy Młodzieżowej w Witkowicach

Burmistrz Gminy Kęty informuje o możliwości przedstawienia swojej kandydatury przez osoby chętne do podjęcia pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym polegającej na organizowaniu i prowadzeniu zajęć w Świetlicy Młodzieżowej w Sołectwie Witkowice na podstawie umowy zlecenie.

ZAKRES POWIERZONYCH OBOWIĄZKÓW

Obowiązki związane z organizowaniem i prowadzeniem zajęć na świetlicy będą polegały w szczególności na:

-stwarzaniu atmosfery rozwijającej prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości zarówno u dzieci jak i młodzieży;

-zapewnianiu należytej opieki uczniów po zajęciach lekcyjnych w miłym
i bezpiecznym otoczeniu;

-rozwijaniu kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań;

-nabywaniu umiejętności współżycia w grupie, która ma wpływ na dorosłe życie;

-ćwiczeniu logicznego myślenia, wypowiadania się, rozwijania fantazji i wyobraźni twórczej wśród młodszych dzieci;

-tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci;

-pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych
i osobistych;

-wspieraniu w trudnościach szkolnych.

Świetlica czynna będzie 20 godzin zegarowych tygodniowo.

W trakcie roku szkolnego świetlica czynna będzie w godzinach popołudniowych, tak by zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży.
W okresie świątecznym, podczas ferii zimowych i wakacji świetlica czynna będzie
wg ustalonego harmonogramu na okres wolny od nauki szkolnej.

II  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba zainteresowana podjęciem pracy w świetlicy w charakterze prowadzącego zajęcia musi posiadać wykształcenie pedagogiczne lub ukończone kursy do pracy z dziećmi i młodzieżą.

III  WARUNKI PRACY I PŁACY

Usługa świadczona będzie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
Wynagrodzenie miesięczne w przedziale 700 – 800 złotych brutto.

IV  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 22 marca 2016 r. do godz. 17.00 na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7.
W skład dokumentów wchodzą:
– list motywacyjny;
– kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach;
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135)”.
List motywacyjny zawierający klauzulę oświadczenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych musi być własnoręcznie podpisany.
Dokumenty, które zostaną złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.
Dokumenty, które wpłyną po dniu 22.03.2016 r. godz. 17.00 nie będą rozpatrywane.

INFORMACJE DODATKOWE

Adres lokalu, w którym siedzibę ma świetlica młodzieżowa: Witkowice – budynek Dworku, ul. Dworska 46.

Autor: UG Kęty

Opublikowano 19 lutego 2016

Facebook