Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Opieka wytchnieniowa w gminie Kęty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach informuje o pozyskaniu środków finansowych w kwocie 40 320 zł na realizację  świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisanej do rejestru właściwego wojewody. 20 mieszkańców gminy Kęty z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będzie mogło skorzystać z bezpłatnych 14 dniowych pobytów całodobowych.

Celem głównym programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie jest zależne od kryterium dochodowego rodziny osoby niepełnosprawnej.

Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 oraz środków własnych gminy Kęty  w kwocie 10 080 zł.

Gmina kwalifikuje do opieki wytchnieniowej na podstawie  Karty zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.

Zainteresowanych skorzystaniem z tej formy pomocy zapraszamy do kontaktu z GOPS w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 8, tel. 33 845 28 70, e-mail: poczta@gops.kety.pl

Opublikowano 7 sierpnia 2020

Facebook