Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Witkowicach

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KĘTY
z dnia 13 listopada 2019 r.
O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Na podstawie § 18 Statutu Sołectwa Witkowice oraz w wykonaniu uchwały nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Burmistrz Gminy Kęty zwołuje na dzień 24 listopada (niedziela) 2019 r. o godz. 11.15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
7. Wybory Sołtysa:
  1) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Sołtysa,
  2) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,
  3) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),
  4) głosowanie tajne,
  5) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),
  6) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
8. Wybory Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej:
  1) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Rady Sołeckiej,
  2) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Komisji Rewizyjnej,
  3) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej,
  4) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),
  5) głosowanie tajne,
  6) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),
  7) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał stwierdzających wybór.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.
  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  11. Zakończenie Zebrania.

Burmistrz Gminy Kęty    
dr inż. Krzysztof Jan Klęczar

Opublikowano 18 listopada 2019

Facebook