Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Kętach

BURMISTRZ GMINY KĘTY

o g ł a s z a

konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Kętach

32 – 650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2a

1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem konkursu winien spełniać:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

3) co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne na stanowisku kierowniczym;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 ze zm.).

2. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

1) wykształcenie z z zakresu zarządzania kulturą, kulturoznawstwa, animacji społeczno-kulturalnej lub sztuki;

2) doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i organizacji działalności kulturalnej;

3) doświadczenie w pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi, artystycznymi oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi;

4) znajomość przepisów ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych (w szczególności przepisów dotyczących gospodarki finansowej w instytucjach kultury), o organizowaniu imprez masowych oraz prawa zamówień publicznych;

5) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych;

6) predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem, a także predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną.

3. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Kętach;

2) pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania Domu Kultury w Kętach z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopia dowodu osobistego;

5) kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje;

6) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 stawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.).

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.).

4. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, nr telefonu oraz adresem poczty elektronicznej z dopiskiem „Konkurs – dyrektor Domu Kultury w Kętach”, na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

5. Informacje dodatkowe.

1) Zgłoszenie udziału w konkursie wraz z motywacją oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

2) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Gminy Kęty powoła Komisję konkursową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz.1629) i określi tryb jej pracy.

3) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – ocena kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji kandydatów.

4) O dopuszczeniu do konkursu bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

5) Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w ciągu 60 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.

6) Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Domu Kultury w Kętach można uzyskać w siedzibie Domu Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a – sekretariat, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 16-ej lub telefonicznie (33) 844 86 70.

Autor: UG Kęty

Opublikowano 21 kwietnia 2015

Facebook