Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kęty o naborze kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętach

Burmistrz Gminy Kęty na podstawie Uchwały Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2015 r., w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętach ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętach.

Burmistrz zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1118 ze zm.) prowadzące działalność na terenie gminy Kęty do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętach.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kętach będzie składać się z 7 członków, w tym 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie gminy Kęty.

Kadencja Rady trwa 2 lata.

Zgłoszenie kandydata/kandydatki na członka Rady należy złożyć w formie pisemnej na formularzach: “Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętach” oraz “Oświadczenie kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętach”, załączonych do ogłoszenia.

Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionych i podpisanych formularzy
w zamkniętej kopercie:

1) bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kęty, Rynek 7 , dopiskiem “Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kętach”;

2) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty z dopiskiem “Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta w Kętach”

Terminarz wyborów:

• Ogłoszenie wyborów: 16 lutego 2016 r.

• Zgłaszanie kandydatów: 22 lutego – 4 marca 2016 r. (przez 14 dni)

• Publikacja listy kandydatów organizacji: 7 marca 2016 r.

• Głosowanie: 15 – 22 marca 2016 r. – (przez 7 dni)

• Publikacja wyników wyborów: do 29 marca 2016 r.

Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata

Oświadczenie kandydata

Uchwała nr XII922015 Rady Miejskiej w Kętach

Źródło: UG Kęty

Opublikowano 19 lutego 2016

Facebook