Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Świadczeń Urzędu Gminy Kęty

Burmistrz Gminy Kęty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Świadczeń Urzędu Gminy Kęty (32-650 Kęty, Rynek 7).

I Wymagania niezbędne (formalne):

1.wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
2.obywatelstwo polskie;
3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;
4.niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
II Wymagania dodatkowe:
1.doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze;
2.preferowane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, humanistyczne;
3.znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne;
4.znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Kęty;
5.biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych;
6.umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresowych.

III Zakres wykonywanych zadań:

1.udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego oraz uprawnień do świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2.przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi dokumentami;
3.prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych;
4.przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych;
5.przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;
6.przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;
7.prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych;
8.współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;
9.przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.

IV Warunki pracy:

1.wymiar czasu pracy – pełny etat;
2.wynagrodzenie miesięczne w przedziale 2 200 – 2 500 złotych brutto w zależności od stażu pracy;
3.praca w siedzibie Urzędu Gminy Kęty, ul. Sobieskiego 19, parter, wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz dyspozycyjności;
4. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V Wymagane dokumenty:

1.list motywacyjny wraz z CV;
2.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3.kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4.kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
5.kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
6.oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
7.oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1182z późn. zm.).

VI Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Świadczeń” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32 – 650 Kęty w terminie do 7 marca 2016r. godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

VII Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:

1.Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
2.Dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie wskazanym w pkt 6 nie będą rozpatrywane.
3.Dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.
4.Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach: a) I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;
b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

6.W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, jak w ppkt 5 lit b, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.
7.Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kety.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Kęty, 32 – 650 Kęty, Rynek

Autor: UG Kęty

Opublikowano 25 lutego 2016

Facebook