Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nabór do pracy w Świetlicach Młodzieżowych: w Malcu i Witkowicach

Burmistrz Gminy Kęty informuje o możliwości przedstawienia swojej kandydatury przez osoby chętne do podjęcia pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, polegającej na organizowaniu i prowadzeniu zajęć w Świetlicy Młodzieżowej w Malcu lub Świetlicy Młodzieżowej w Witkowicach na podstawie umowy zlecenie.

ZAKRES POWIERZONYCH OBOWIĄZKÓW

Obowiązki związane z organizowaniem i prowadzeniem zajęć w świetlicy będą polegały w szczególności na:

  • – stwarzaniu atmosfery rozwijającej prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości zarówno u dzieci jak i młodzieży;
  • – zapewnianiu należytej opieki uczniów po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu;
  • – rozwijaniu kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań;
  • – tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci.

Świetlica czynna będzie do 16 godzin zegarowych tygodniowo. W trakcie roku szkolnego świetlica czynna będzie w godzinach popołudniowych, tak, aby zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży.

W okresie świątecznym oraz w czasie wakacji świetlica czynna będzie wg ustalonego harmonogramu na okres wolny od nauki szkolnej.

II WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba zainteresowana podjęciem pracy w świetlicy w charakterze prowadzącego zajęcia musi posiadać wykształcenie pedagogiczne lub ukończone kursy do pracy z dziećmi i młodzieżą.

III WARUNKI PRACY I PŁACY

Usługa świadczona będzie w terminie od sierpnia do grudnia 2020 r.

Wynagrodzenie brutto: 17,00 zł/h

IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 22 lipca 2020 r. do godz. 15.30 na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7.

W skład niezbędnych do złożenia dokumentów wchodzą:

  • – list motywacyjny;
  • – kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach;
  • – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Gminy Kęty, Rynek 7, 32 – 650 Kęty, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji dotyczącego organizowania i prowadzenia zajęć na Świetlicy Młodzieżowej w Malcu/Świetlicy Młodzieżowej w Witkowicach”.

List motywacyjny zawierający klauzulę oświadczenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych musi być własnoręcznie podpisany.

Dokumenty, które zostaną złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych. Dokumenty, które wpłyną po 22 lipca 2020 r. po godz. 15.30 nie będą rozpatrywane.

V INFORMACJE DODATKOWE

Adresy lokali, w których siedzibę mają świetlice młodzieżowe:

  • – Malec – budynek Domu Ludowego w Malcu przy ul. Jędrzejowskiego 16;
  • – Witkowice – budynek zwany „Dworek” w Witkowicach przy ul. Dworskiej 46.

Wydział Infrastruktury Społecznej UG Kęty, fot. kf

Opublikowano 10 lipca 2020

Facebook