Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Most na Karpackiej w Witkowicach już gotowy. Ruch zostanie przywrócony po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu

Zakończyła się budowa nowego mostu na potoku Maleckim i gruntowna modernizacja blisko półkilometrowego odcinka ul. Karpackiej w Witkowicach. Odbiór realizowanej przez cztery miesiące inwestycji odbył się 9 grudnia 2019 r.

Gminę Kęty reprezentowali II zastępca burmistrza Gminy Kęty Marcin Śliwa i dyrektor Wydziału Infrastruktury Gminnej UG Kęty Piotr Własiński. Ze strony Powiatu Oświęcim obecni byli wicestarosta Paweł Kobielusz i członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak. W odbiorze uczestniczyli także radni powiatu Dariusz Gawęda i Józef Szafran oraz sołtys Witkowic i radny Rady Miejskiej w Kętach Marian Zaręba.

Zakres inwestycji obejmował:

– rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu inżynierskiego (mostu) na potoku Maleckim, w ciągu drogi powiatowej nr 1816K, wraz z zabezpieczeniem skarp i odtworzeniem umocnienia dna potoku,

– wykonanie jezdni i poboczy w zakresie dojazdów do mostu wraz z przebudową systemu odwodnienia (m.in. oczyszczenie i przełożenie fragmentów rowów odwadniających),

– przebudowę drogi powiatowej nr 1816K ul. Karpacka w Witkowicach, od granicy administracyjnej m. Kęty i m. Witkowice do mostu na potoku Maleckim, w tym: przebudowę nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do szer. 6 m, przebudowę nawierzchni poboczy, przebudowę systemu odwodnienia (m.in. oczyszczenie rowów i przebudowę istniejących przepustów pod zjazdami), przebudowę istniejących zjazdów, budowę nawierzchni peronów przystankowych.

Koszt robót to ponad 2 mln zł. Fundusze pochodziły z budżetów Powiatu Oświęcimskiego, Gminy Kęty oraz rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wykonawcą robót był Zakład Budowlany „MOST-BUD” z siedzibą w Bielsku-Białej.

Przed kompleksową modernizacją zarówno stan techniczny mostu, jak i nawierzchnia drogi powiatowej pozostawiały wiele do życzenia. Na przeprawie obowiązywało ograniczenie ciężaru przejeżdżających pojazdów do 10 t, z trudem mijały się większe pojazdy. Nowy most w pełni zapewnia przepustowość tonażową.

Formalnie ruch na drodze zostanie przywrócony po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu mostowego.

źródło: powiat.oswiecim.pl

Opublikowano 12 grudnia 2019

Facebook