Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Marian Zaręba sołtysem Witkowic na kolejną kadencję

24 listopada 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach odbyło się ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ.

Zebranie otworzył wiceburmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa. Na prowadzącego wybrano radnego Rady Powiatu Oświęcimskiego Dariusza Gawędę. Protokolantem została Lucyna Mydlarz. W Komisji Uchwał i Wniosków zasiedli: Władysława Zaręba i Teresa Wilk.

Wybrano skład Komisji Skrutacyjnej: przewodniczący – Mateusz Zmilczak, członkowie – Katarzyna Łęcka, Wiesław Ptaszek, Marek Gałdyn.

Sołtys Marian Zaręba przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej w minionej kadencji. Podziękował za pomoc i zrozumienie władzom wszystkich szczebli, mieszkańcom, proboszczowi parafii oraz lokalnym organizacjom.

Ogółem, zgodnie z listą obecności, w zebraniu wiejskim w Witkowicach uczestniczyło 60 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Do objęcia funkcji sołtysa nowej kadencji zgłoszono jednego kandydata: dotychczasowego sołtysa Mariana Zarębę. Komisja wydała 59 kart do głosowania opieczętowanych pieczęcią Gminy Kęty. W wyniku głosowania tajnego oddano 59 głosów, wszystkie ważne. Kandydat Marian Zaręba otrzymał 55 głosów za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące się.

Do Rady Sołeckiej zgłoszonych zostało 9 kandydatów. Komisja wydała 51 kart do głosowania opieczętowanych pieczęcią Gminy Kęty. W wyniku głosowania tajnego oddano 51 głosów – 48 ważnych i 3 nieważne. W skład Rady Sołeckiej weszło 6 kandydatów z najwyższą ilością głosów.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszone zostały 3 osoby. Komisja wydała 49 kart do głosowania opieczętowanych pieczęcią Gminy Kęty. W wyniku głosowania tajnego oddano 49 głosów, w tym 45 głosów ważnych, 4 nieważne.

Zgodnie z decyzją mieszkańców biorących udział w zebraniu wynik wyborów jest następujący:

Sołtysem sołectwa Witkowice kolejny raz został Marian Zaręba.

W skład Rady Sołeckiej weszli: Grażyna Migdałek, Władysław Surma, Władysława Zaręba, Lucyna Mydlarz, Artur Suski, Teresa Wilk.

Skład Komisji Rewizyjnej to: Zofia Łysek, Krystyna Niedziela, Paweł Radwan.

Komisja Uchwał i Wniosków odnotowała wnioski zgłoszone przez mieszkańców:

 1. Bierny tryb załatwiania wniosków z poprzedniego zebrania przez Urząd Gminy.
  2. Wyprostować drogę ul. Karpacka od nowego mostu do p. Grzesło ok. 400 m.
  3. Zainstalować oświetlenie / założyć punkty świetlne na ul. Beskidzkiej, p. Wróbel, p. Ćwiertnia.
  4. Problem palenia śmieci w piecach CO. Wysyłać kontrole z Urzędu.
  5. Brak chodnika na ul. Dworskiej od ul. Beskidzkiej do przedszkola i od ul. Beskidzkiej do skrzyżowania przy krzyżu w kierunku Malca.
  6. Remont drogi do Bulowic – ul. Starowiejska.
  7. Rozbudowa punktów świetlnych przy ul. Parkowej, Osiedlowej, Dworskiej bocznej, Brzozowej.
  8. Remont ul. Spokojnej.
  9. Poprawa źle wykonanego pobocza na ul. Spokojnej.
  10. Doświetlenie ul. Kwiatowej.
  11. Zwracanie uwagi na prawidłowe odśnieżanie dróg i odśnieżanie chodników.
  12. Brak kanalizacji w Witkowicach.
  13. Kontynuacja budowy chodnika wraz z remontem ul. Beskidzkiej od ul. Lipowej do granicy z Osiekiem.
Opublikowano 25 listopada 2019

Facebook