Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Informacja w sprawie pracy w Świetlicy Młodzieżowej w Malcu

Burmistrz Gminy Kęty informuje o możliwości przedstawienia swojej kandydatury przez osoby chętne do podjęcia pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, polegającej na organizowaniu i prowadzeniu zajęć na Świetlicy Młodzieżowej w Malcu na podstawie umowy zlecenie.

ZAKRES POWIERZONYCH OBOWIĄZKÓW

Obowiązki związane z organizowaniem i prowadzeniem zajęć na świetlicy będą polegały w szczególności na:

Ø  stwarzaniu atmosfery rozwijającej prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości zarówno u dzieci jak i młodzieży;

Ø  zapewnianiu należytej opieki uczniów po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu;

Ø  rozwijaniu kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań;

Ø  tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci.

 

Świetlica czynna będzie do 16 godzin zegarowych tygodniowo. W trakcie roku szkolnego świetlica czynna będzie w godzinach popołudniowych, tak by zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży.

W okresie świątecznym, podczas ferii zimowych i wakacji świetlica czynna będzie wg ustalonego harmonogramu na okres wolny od nauki szkolnej.

 

II WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba zainteresowana podjęciem pracy w świetlicy w charakterze prowadzącego zajęcia musi posiadać wykształcenie pedagogiczne
lub ukończone kursy do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

III WARUNKI PRACY I PŁACY

Usługa świadczona będzie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wynagrodzenie brutto: 13,70 zł brutto/h

 

IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 14.00 na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty,
Rynek 7.

W skład dokumentów wchodzą:

– list motywacyjny;

– kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach;

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

List motywacyjny zawierający klauzulę oświadczenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych musi być własnoręcznie podpisany.

Dokumenty, które zostaną złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

Dokumenty, które wpłyną po dniu 28 grudnia 2017 r. po godz. 14.00 nie będą rozpatrywane.

V INFORMACJE DODATKOWE

Adres lokalu, w których siedzibę ma świetlica młodzieżowa: Malec – budynek Domu Ludowego w Malcu, przy ul. Kazimierza Jędrzejowskiego 16.

Opublikowano 27 grudnia 2017

Facebook