Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

II kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej

g3065dMłodzieżowa Rada Miejska w Kętach funkcjonuje w naszej gminie na podstawie UCHWAŁY NR LIV/547/2014 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie ze statutem upływ kadencji następuje 30 września. W związku z powyższym informujemy, że w chwili obecnej otrzymaliśmy kandydatury Radnych na II kadencję ze szkół z siedzibą na terenie gminy Kęty, za których wybór odpowiadają szkolne samorządy.

Przypominamy, iż § 7 statutu Młodzieżowej Rady brzmi:

1. W skład Młodzieżowej Rady, z zastrzeżeniem ust. 2, może wejść do dwóch przedstawicieli każdej ze szkół z siedzibą na terenie gminy Kęty, z tym że jeżeli szkoła wchodzi w skład zespołu, to limit dwóch przedstawicieli odnosi się do całego zespołu.

2. Uczniowie szkół z siedzibą poza terenem gminy Kęty oraz studenci uczęszczający do szkół wyższych mogą wejść w skład Młodzieżowej Rady w łącznej liczbie nie więcej niż dwóch, o ile spełniają łącznie następujące warunki:

1) są mieszkańcami gminy Kęty;

2) w dniu wyboru nie ukończyli 26 roku życia.

3. Przedstawiciele szkół, o których mowa w ust. 1, wybierani są spośród uczniów danej szkoły.

4. Za przeprowadzenie wyborów zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Statucie odpowiadają:

1) szkolne samorządy uczniowskie ze szkół, o których mowa w ust. 1, jeżeli dana szkoła wyraziła wolę delegowania przedstawicieli do Młodzieżowej Rady;

2) Opiekun – w odniesieniu do wyboru członków Młodzieżowej Rady, o których mowa w ust. 2.

Do Burmistrza Gminy Kęty wpłynęła chęć dalszego uczestnictwa w pracach Rady niezwykle aktywnej Przewodniczącej Młodzieżowej Rady w Kętach I kadencji Pani Żanety Siwiec.

Osoby zainteresowane wyborem wynikajacym z ust. 2 , czyli osoby uczące się poza terenem gminy oraz studenci proszeni są o kontakt z opiekunem rady w terminie do 16 września do godziny 14.00 mailowo na adres sekretarz@kety.pl lub telefonicznie 33 844 76 00 wew. 121.

MRM w Kętach jest jedną z niewielu Młodzieżowych Rad, na której wzorują się inne samorządy. Wszystkim Radnym I kadencji składamy wyrazy uznania za wszelkie podjęte inicjatywy.

Autor: Sekretarz Gminy Kęty – Ewelina Jura-Bączek

Opublikowano 14 września 2016

Facebook