Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gmina inwestuje w sołectwa

W lipcu ubiegłego roku do Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” wpłynęły wnioski o udzielenie dofinansowania kilku gminnym projektom. Wszystkie dotyczyły inwestycji, które miały zostać zrealizowane w kilku sołectwach Gminy Kęty – w Nowej Wsi, Witkowicach, Łękach i Bulowicach. Miło jest nam Państwa poinformować, że wnioski te przeszły już weryfikację zarówno w samym Stowarzyszeniu, jak i w Urzędzie Marszałkowskim i zostały pozytywnie zaopiniowane. Oznacza to, że Gmina otrzyma bardzo wysokie wsparcie finansowe na realizację planowanych inwestycji.

28 kwietnia Burmistrz Gminy Kęty Tomasz Bąk i Skarbnik Gminy Kęty Tomasz Mreńca udali się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, by podpisać umowy dotyczące przyznania Gminie Kęty pomocy. Unijne dofinansowanie trafi do nas za sprawą działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w związki z działaniem „Odnowa i Rozwoju Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Co warto podkreślić, na mocy podpisanych właśnie umów Gmina Kęty uzyskała pomoc finansową w wysokości aż 80% kosztów kwalifikowanych na realizację inwestycji.

Dzięki dofinansowaniu powstaną:

  • dwa nowe place zabaw (inwestycja „Wyposażenie placu zabaw przy Dworku w Nowej Wsi” – dotacja w wysokości  35 182,00 zł, inwestycja „Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Nowej Wsi” – dotacja w wysokości 27 166,00 zł);
  • wiata przy budynku OSP Witkowice (inwestycja „Budowa wiaty /zadaszenia/ pełniącej funkcje rekreacyjno-kulturalną w Witkowicach” – dotacja w wysokości 118 770,00 zł);
  • długo oczekiwany przez mieszkańców Łęk parking (inwestycja „Budowa parkingu przy ulicy Akacjowej w Łękach” – dotacja w wysokości 68 280,00 zł).

Spośród przyznanej Gminie Kęty puli finansowej, największe nakłady przeznaczone zostaną na modernizację bulowickiego LKS-u. Wniosek pn. „Modernizacja obiektu sportowego LKS Bulowice na cele rekreacyjno-sportowe” otrzymał bowiem najwyższą (maksymalną) kwotę dofinansowania przyznawaną w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” – 500 000,00 zł.   

Realizacja wszystkich projektów ma znaleźć swój finał jak najszybciej i zakończyć się jeszcze w 2014 roku.

Autor: oprac. Barbara Kuźma

Opublikowano 5 maja 2014

Facebook