Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Będą zajęcia dla dzieci

Znaczny wzrost występowania wad postawy u dzieci, jaki obserwuje się w ostatnich latach sprawia, że potrzeba korekcji tych wad to jeden z priorytetów szkolnych placówek. Gmina Kęty, wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom, kolejny raz pozyskała środki z Ministerstwa Sportu  i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Dzięki dofinansowaniu we wszystkich szkołach podstawowych prowadzone będą zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.  

Tym razem dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach zadania „Sport dla wszystkich” działanie ”Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” wynosi 20 000 zł, co stanowi 50% wartości zadania. Łączny koszt zajęć wynosi 40 320 zł. Różnica pokryta zostanie z budżetu Gminy Kęty.
Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej „Tajniki gimnastyki” będą trwały jedną godzinę tj. 60 minut. Program przewiduje przeprowadzenie łącznie 576 godzin zajęć sportowych z w okresie od 2 marca do 5 czerwca 2020 r. ( 12 tygodni) oraz od 14 września do 4 grudnia 2020 r. (12 tygodni). Liczebność grupy to od 6 do 15 dzieci. W ramach programu będzie utworzonych 24 grupy.  Zajęcia przeprowadzą nauczyciele, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.  

Zajęcia obejmą uczniów następujących placówek: SP1, SP2, ZSP3, SP Bielany, ZSP Bulowice, ZSP Łęki, SP Malec, ZSP Witkowice, SP Nowa Wieś.

Zadanie pn. “Tajniki gimnastyki” obejmuje realizacje zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Kęty ze szkół podstawowych z klas I-VIII, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kęty. Realizacja programu poprzez organizację zajęć podczas, których będzie aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad podstaw. Wady postawy u dzieci i młodzieży to wielki zdrowotny i społeczny problem, który mimo swojej doniosłości nie został w pełni rozwiązany w szkole ani poza nią. Z badań wynika, że co drugi uczeń wymaga indywidualnego potraktowania w czasie zajęć wychowania fizycznego ze względu na odchylenia od normy w rozwoju fizycznym. Przejście ze swobodnego, indywidualnie przez dziecko regulowanego zapotrzebowania na ruch i odpoczynek, w narzucony kilkugodzinny system przebywania w szkole w pozycji siedzącej stwarza szczególne zagrożenie dla prawidłowej postawy ciała. Jednocześnie jest to ostatnia szansa na wyrównanie istniejących odchyleń. W celu zapobiegania należy również wyeliminować wszelkie czynniki mogące spowodować lub utrwalić zaburzenia lub wady postawy – zapewnić dziecku- także w domu – odpowiednie, z punktu widzenia zdrowia, warunki pracy, pracy i wypoczynku po zajęciach szkolnych. Systematyczny udział oraz kontynuacja udziału w zajęciach sprawi, że dzieci będą miały większą możliwość integracji w grupie oraz zwiększenia swojej sprawności ruchowej. Zajęcia będą odbywać się na sali gimnastycznej w każdej ze szkół gminy Kęty prowadzone przez nauczyciela. Projekt będzie promował prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu. Realizacja projektu pozwoli na wykształtowanie nawyków sportowych u dzieci, pozwoli na wyselekcjonowanie dzieci i młodzieży, które będą mogły w przyszłości realizować swoje pasje i umiejętności np. w klasach sportowych lub klubach sportowych ale przede wszystkim pozwoli na korekcje wad postawy.

Wydział Infrastruktury Społecznej UG Kęty

Opublikowano 24 lutego 2020

Facebook