Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Komendant Straży Miejskiej ostrzega – nie będzie taryfy ulgowej!

Straż Miejska w Kętach w ostatnim czasie odnotowała znaczny wzrost interwencji związanych ze spalaniem odpadów zielonych na terenie działek i nieruchomości w Gminie Kęty. Komendant apeluje o rozwagę i podkreśla, że takie zachowanie stanowi naruszenie art. 191 ustawy o odpadach.

Nie będzie taryfy ulgowej i pouczeń w sytuacji, gdy ktoś z premedytacją łamie przepisy – zaznacza Grzegorz Środa, komendant Straży Miejskiej w Kętach.

Art.  191.  [Naruszenie nakazu termicznego przekształcania odpadów w spalarni odpadów lub współspalarni odpadów]
Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. W tym przypadku  zgodnie z obowiązującym tzw. taryfikatorem Strażnik Miejski może nałożyć mandat karny  w wysokości od 20 do 500 zł.

Pojęcie odpadów zielonych jest uregulowane w Uchwale NR XXXIII/317/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty. Zgodnie z paragrafem 2 ust 3 przez odpady zielone należy rozumieć  odpad komunalny stanowiący część roślin pochodzący z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także targowisk z wyłączeniem odpadów  z czyszczenia ulic i placów, w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia  2012 r.

Z kolei  paragraf  6 w kolejnych ustępach mówi:
3. Odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w odpowiednich workach, będzie prowadzone z częstotliwością nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.
9. Tworzy się co najmniej dwa stacjonarne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w których zbierane są następujące rodzaje odpadów: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane lekarstwa, odpady niebezpieczne takie jak chemikalia (m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, alkalia, środki ochrony roślin), zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady segregowane m.in. wysegregowane tworzywa sztuczne, papier i karton oraz szkło, odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone).”;

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie się zgodne z prawem!!!

źródło: Info Kęty

Opublikowano 29 września 2020

Facebook