Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wyjaśnienie w zakresie braku wskazania terminów odbioru odpadów wielkogabarytowych w przekazanych mieszkańcom harmonogramach

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje w zakresie bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2020 r.

Z uwagi na liczne zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku, konieczne są modyfikacje przepisów prawa miejscowego, tj. uchwał wydanych na podstawie wskazanej ustawy, w tym m.in. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty, zmiany częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych odbieranych z nieruchomości jednorodzinnych, zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dlatego też, w przekazanych mieszkańcom naszej gminy harmonogramach odbioru odpadów, nie zostały szczegółowo wskazane terminy odbioru z przed posesji zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów oraz odpadów wielkogabarytowych.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że jedynym dokumentem wiążącym w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Kęty, który przewiduje również w tym roku odbiór bezpośrednio od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych.

Dokładne terminy odbioru tych odpadów z przed posesji zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. ogłoszenie pojawi się na stronie internetowej Gminy Kęty oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w danej miejscowości.

Dodatkowo mieszkańcy naszej gminy mają możliwość nieodpłatnego przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów oraz odpadów wielkogabarytowych we własnym zakresie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które znajdują się w Kętach przy ul. Mickiewicza 8 (dla nieruchomości położonych w mieście Kęty i dzielnicy Kęty Podlesie) oraz przy ul. Kęckie Góry Północne przy składowisku odpadów komunalnych (dla nieruchomości położonych w sołectwach). PSZOKi czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00.

UG Kęty

Opublikowano 28 lutego 2020

Facebook