Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Właścicielu – prawidłowe oznakowanie posesji to twój obowiązek!

Straż Miejska w Kętach prowadzi kontrolę wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Kęty pod kątem ich prawidłowego oznakowania.

– Przypominamy, że oznakowanie posesji to obowiązek każdego właściciela. Jeśli mieszkańcy nie chcą narazić się na mandat, radzimy jak najszybciej umieścić tabliczkę z numerem na budynku – informuje Artur Suski z kęckiej Straży Miejskiej.

Strażnicy Miejscy sprawdzają każdą nieruchomość. Jeżeli stwierdzą brak tabliczki, osoby odpowiedzialne za prawidłowe oznakowanie posesji w pierwszej kolejności dostaną pouczenie i termin na usunięcie tych braków. Następnie, po ustalonym terminie, dokonana zostanie ponowna kontrola i w stosunku do osób, które w dalszym ciągu nie usunęły nieprawidłowości zastosowane będzie postępowanie mandatowe (już bez pouczeń).

Co na to prawo?

Art.  64.  [Niewykonanie obowiązku oznakowania obiektu]
§  1.  Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§  2.  Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Uwagi ogólne. W art.64 k.w. przewidziano dwa typy czynów zabronionych. W § 1 sankcją objęto niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości. Na podstawie § 2 karze podlega natomiast niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Przedmiotem ochrony art. 64 k.w. jest porządek publiczny „w zakresie należytej informacji o nazwach ulic, placów, miejscowości i numerów porządkowych nieruchomości” (M. Bojarski [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń…, 2010, s. 439). Należyta informacja w tym zakresie ma szczególne znaczenie ze względu na ułatwienie realizowania swoich zadań przez instytucje użyteczności publicznej, np. pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie wodno-kanalizacyjne (por. D. Egierska [w:] J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks…, s. 166).
Strona przedmiotowa czynu opisanego w art. 64 § 1 k.w. polega na niedopełnieniu obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości.

Artykuł 47b ust. 1 ustawy z 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) stanowi, że: „Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru”. Zgodnie z art. 46 § 1 k.c. nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) oraz budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Artykuł 47a ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne odnosi się do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach, a także innych miejscowościach na obszarze gminy. Czynności te należą do zadań gminy. Zgodnie z art. 47b tej ustawy na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, umieszcza się także nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic i placów albo mających ulice i place bez nazw – nazwę miejscowości (ust. 2). Organy jednostek samorządu terytorialnego mogą – w drodze uchwały – wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla bądź zespołu urbanistycznego (ust. 3). W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się także na ogrodzeniu (ust. 4).

Sprawca czynu opisanego w art. 64 § 1 k.w. nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku umieszczenia określonej tabliczki albo nie realizuje obowiązku utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie. Przez nieutrzymanie tabliczki w należytym stanie należy rozumieć dopuszczenie do takiego stanu, że tabliczka nie może spełniać swojej informacyjnej funkcji, jest więc nieczytelna wskutek np. jej popękania, odłamania od niej fragmentu, zamazania.

W odniesieniu do czynu sankcjonowanego w art. 64 § 2 k.w. można wskazać na regulację zawartą w nieobowiązującym już rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z 25.06.1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.U. Nr 23, poz. 151). Paragraf 12 ust. 3 tego rozporządzenia stanowił, że w miastach i osiedlach tabliczki z numerami porządkowymi umieszczone na budynkach powinny być od zmroku do świtu oświetlone. Obecnie obowiązek oświetlania tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości wynika jedynie z art. 64 § 2 k.w. Może być on skonkretyzowany w umowie zawartej z administratorem lub dozorcą nieruchomości

Podmiotem czynu opisanego w art. 64 § 1 k.w. może być właściciel nieruchomości lub jej administrator bądź dozorca albo użytkownik nieruchomości, natomiast czynu przewidzianego w art. 64 § 2 k.w. – osoba, na której spoczywa obowiązek oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Są to wykroczenia indywidualne.
Strona podmiotowa czynu o znamionach opisanych w art. 64 k.w. polega na umyślności lub nieumyślności.
Zagrożenie karne. Za popełnienie czynów przewidzianych w art. 64 k.w. ustanowiono karę grzywny do 250 zł albo karę nagany.

UG Kęty

Opublikowano 8 lipca 2022

Facebook