Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ważny komunikat komendanta Straży Miejskiej w Kętach

W ostatnim czasie do Komendy Straży Miejskiej w Kętach wpływają liczne skargi mieszkańców Gminy Kęty oraz pracowników placówek handlowych o nagminnym nieprzestrzeganiu przez klientów obowiązku zakrywania ust i nosa (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695).

W związku z powyższym strażnicy miejscy od dnia 29.06.2020 roku będą prowadzić systematyczne kontrole placówek handlowych na trenie Gminy Kęty.

Przypominamy, że za powyższe wykroczenie może być nałożony mandat karny w wysokości do 500 zł, a w drastycznych przypadkach strażnik ma obowiązek powiadomić Sanepid.

Ważne jest również to, że straże gminne i miejskie znowu będą działały jak przed pandemią. Od kwietnia strażnicy współpracowali z policją i pod jej nadzorem – byli głównie kierowani do realizowania zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przywrócił jednak zasady współpracy straży gminnych i miejskich z policją, jakie obowiązywały przed 1 kwietnia.

Przypominamy: Od początku kwietnia w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, straże miejskie i gminne poddane były zwierzchniemu nadzorowi Policji zgodnie z poleceniami wojewodów z 31 marca. Zostały skierowane do realizowania tylko i wyłącznie zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Straże współdziałały z ochotniczą strażą pożarną, żołnierzami wojski terytorialnych, z policją i pogranicznikami. Nowe, przydzielone w kwietniu zadania straży w kontekście ciągle zmieniających się rozporządzeń, dezorganizowały ich pracę. Na drugi plan poszły ich podstawowe zadania, jak pilnowanie porządku publicznego czy dbanie o niewyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych. O przywrócenie normalnych zasad funkcjonowania straży i jak najszybsze uchylenie poleceń wojewodów apelowała Unia Metropolii Polskich. Były też w tej sprawie kierowane interpelacje poselskie do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Szczególne czynności polegały na pilnowaniu przestrzegania zakazu zgromadzeń i zakazu wychodzenia z domu, poza wyjściami dla realizacji niezbędnych potrzeb. Była to także kontrola miejsc, gdzie przebywały osoby na kwarantannie i sprawdzanie przestrzegania przez obywateli innych ograniczeń wynikających z rozporządzeń koronawirusowych, między innymi noszenia maseczek. Strażnicy używali też środków nagłaśniających do ogłaszania komunikatów na ulicy z samochodów patrolujących.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

§ 18. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 3, oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
 a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania – chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób,
c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Grzegorz Środa – komendant Straży Miejskiej w Kętach

Opublikowano 26 czerwca 2020

Facebook