Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

W sobotę Zebranie Wiejskie w Witkowicach w sprawie środków Funduszu Sołeckiego na 2018 rok

Sołtys Marian Zaręba
zaprasza
na Zebranie Wiejskie
23 września (sobota) o godz. 10.00
w budynku ZSP Witkowice.

 


Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. 2. Wybór Prowadzącego Zebranie i Sekretarza Zebrania.
  3. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. 5. Uchwalenie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Kęty na rok 2018.
  6. 6. Sprawy bieżące.
  7. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  8. 8. Zakończenie Zebrania.
  9. Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, to jest co najmniej 50 osób, zebranie odbędzie się w  drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień, pół godziny później, tj. o godz. 10.30.

W tym przypadku, zgodnie ze statutem Sołectwa, do ważności Zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania w liczbie co najmniej 25 osób.

Rada Miejska w Kętach  w dniu 28 marca 2014 roku podjęła uchwałę http://prawomiejscowe.pl/institution/17870/legalact/159435/17870/htmlpreview

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kęty środków stanowiących fundusz sołecki.  W 2018 roku można będzie wykonać  w sołectwach naszej gminy zadania, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wniosek danego sołectwa o realizację konkretnej propozycji uchwala zebranie wiejskie. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnienie.

Opublikowano 22 września 2017

Facebook