Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Witkowicach

W niedzielę, 31 marca, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa. Zebranie otworzył sołtys Marian Zaręba, który powitał przybyłych.

W zebraniu uczestniczyli: burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar, I zastępca burmistrza Gminy Kęty Rafał Ficoń, II zastępca burmistrza Gminy Kęty Marcin Śliwa, sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek, skarbnik Gminy Kęty Grażyna Zątek, przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Marek Nycz, radny powiatowy Dariusz Gawęda, gminny komendant OSP i radny powiatowy Józef Szafran, komendant OSP Witkowice Artur Suski, przedstawiciele KGW i Klubu Seniora z Witkowic, przedstawiciele organizacji działających w sołectwie i mieszkańcy wsi, a w zastępstwie dzielnicowego aspirant Dariusz Surma.

W związku z faktem, że w pierwszym terminie na sali nie zebrała się wymagana do prawomocności obrad liczba mieszkańców, w oczekiwaniu na termin drugi burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar przedstawił prezentację multimedialną, podczas której omówił i podsumował zadania zrealizowane na terenie sołectwa Witkowice w 2018 r. oraz przewidziane do realizacji w sołectwie w 2019 roku. Odniósł się także do realizacji wniosków z poprzednich zebrań wiejskich (szczegóły znajdują się w galerii poniżej) i przedstawił plany na rok 2019. Przypomniał też wymogi związane z uchwałą antysmogową i zaprezentował realizowane przez Gminę Kęty projekty dotyczące wymianę źródeł ciepła opartych na paliwach stałych na proekologiczne (szczegóły znajdują się w galerii poniżej).

Wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Dariusz Gawęda oraz protokolanta – Lucynę Mydlarz. W Komisji Uchwał i Wniosków zasiedli: Stanisław Kowalski – przewodniczący, oraz członkowie: Krystyna Niedziela i Władysław Surma.

Sołtys Witkowic Marian Zaręba przedstawił sprawozdanie sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2018. Obejmowało ono informacje o odbytych spotkaniach oraz rozdysponowaniu środków własnych: na budowę dwóch odcinków dróg tłuczniowych śródpolnych (łącznik ul. Widokowej z ul. Beskidzką na kwotę 39 tys. zł, odcinek od ul. Beskidzkiej do ul. Beskidzkiej bocznej na kwotę 45 tys. zł. – drogi współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego), remont cząstkowy ul. Cichej – 5,750 zł., dofinansowanie dożynek i wieczornicy niepodległościowej, dotacja dla szkoły, remont ul. Kanada boczna łącznie na kwotę 7,500 zł. Ze środków Budżetu Obywatelskiego zamontowane zostało oświetlenie uliczne na ul. Widokowej. Ze środków Funduszu Sołeckiego sfinansowano oświetlenie na łuku ul. Kanada.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Wilk przedstawiła sprawozdanie Komisji. Zebranie udzieliło skwitowania działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 r.

Wnioski zgłoszone przez mieszkańców podczas zebrania:

– odprowadzenie wody deszczowej, która wypływa od strony szkoły na obiekty LKS
– naprawa ul. Poprzecznej
– oświetlenie cmentarza w Witkowicach
– rewitalizacja parku cz. II – zagospodarowanie terenu wokół Dworu i przeniesienie wiaty
– teren pomiędzy LKS a kościołem – dzierżawa wieczysta
– zainstalowanie siłowni zewnętrznej obok obiektu LKS lub przy Dworze
– usunięcie lip w obrębie ul. Beskidzkiej w stronę kościoła
– obcięcie trzech brzóz na ul. Widokowej
– remont tablicy przy Kapliczce Leśnej
– naprawa oberwanego pobocza ul. Widokowej do ul. Kwiatowej
– remont ul. Beskidzkiej od p. Migdałek do ul. Kanada
– remont poboczy na ul. Dworskiej
– naprawa, poszerzenie i oświetlenie ul. Brzozowej
– rozbudowa Szkoły Podstawowej i zapewnienie dzieciom opieki w świetlicy do godz. 12.30
– remont ul. Kwiatowej, kałuże na moście
– naprawa drogi ul. Kościelna
– remont ul. Kanada boczna i wycinka drzew
– naprawa poboczy na ul. Widokowej
– III etap remontu na ul. Granica
– obcięcie akacji przy ul. Dworskiej obok przedszkola
– zakup dekoracji świątecznej
– remont drogi bocznej Kanada 111
– remont poboczy na ul. Spokojnej
– budowa chodnika od ul. Beskidzkiej do przedszkola
– zakończenie remontu na ul. Dębowej do ul. Leśnej i ul. Leśnej do ul. Poprzecznej
– kontynuacja budowy chodnika na ul. Beskidzkiej
– odśnieżanie chodników
– załatanie dziury na ul. Widokowej przy dębie.

galeria zdjęć⇓

Opublikowano 31 marca 2019

Facebook