Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Witkowicach

Na podstawie §7 i 7a statutu sołectwa

Sołtys Marian Zaręba
zwołuje

na dzień 31 marca (niedziela) 2019 r. o godz. 11:15
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

ZEBRANIE WIEJSKIE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Zebrania.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzednich zebrań wiejskich.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Uchwała w sprawie skwitowania działalności Sołtysa za 2018 r.
 10. Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2018 roku oraz przewidzianych do realizacji w sołectwie w 2019 roku.
 11. Dyskusja.
 12. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji sołectwa w 2019 r.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.
 14. Sprawy bieżące i informacje.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 16. Zakończenie Zebrania.

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 50 osób uprawionych do głosowania, Zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.45. W tym przypadku do ważności Zebrania wymagana jest obecność co najmniej 25 osób uprawnionych do głosowania.

Witkowice, dnia 15 marca 2019 r.

Sołtys        
(-)  Marian Zaręba

Opublikowano 17 marca 2019

Facebook