Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

BURMISTRZ GMINY KĘTY – GMINNY KOMISARZ SPISOWY ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (PSR 2020)

PSR 2020 odbędzie się na terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Nabór odbywa się na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

 • – Nabór kandydatów na rachmistrzów dokonany będzie spośród osób:
 1. 1. pełnoletnich;
 2. 2. zamieszkałych na terenie gminy Kęty (Uwaga: warunek ma zostać zniesiony po podpisaniu nowelizacji w/w ustawy);
 3. 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. – Zgłoszenia
  kandydatów na rachmistrzów będą przyjmowane w terminie do 8 lipca 2020 r. Planowana liczba rachmistrzów terenowych w Gminie Kęty: 2 osoby.
 • – Kandydaci na rachmistrzów będą poddani szkoleniu (część teoretyczna i praktyczna) kończącemu się egzaminem testowym.
 • – Planowane terminy szkoleń kandydatów na rachmistrzów: w okresie sierpień-wrzesień 2020 r.
 • – Egzamin będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.
 • – Ukończenie szkolenia i uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu testowego tj. co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, warunkuje wpis na listę kandydatów. O kolejności na liście decyduje liczba uzyskanych punktów z egzaminu i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów).
 • – Osoby zainteresowane ubieganiem się o pracę rachmistrza terenowego proszone są o wypełnienie i złożenie załączonego do niniejszego ogłoszenia formularza zgłoszenia.
 
 • – Miejsce, sposób i termin złożenia zgłoszenia:

Zgłoszenie należy dostarczyć w terminie do 8 lipca 2020 r.:

– osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty w godzinach pracy Urzędu (pn. śr. czw. od 7:30-15:30, wt. od 7:30-17:00, pt. od 7:30-14:00);

– pisemnie na adres: Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty, w takim przypadku za termin złożenia dokumentów uznaje się datę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Urząd;

– lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę pocztową Urzędu prowadzoną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): epuap: /k67nuct19p/skrytka. Zgłoszenie w formie elektronicznej musi być uwierzytelnione poprzez kwalifikowany certyfikat lub profil zaufany ePUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 • – Integralnym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) oraz wydana przez Centralne Biuro Spisowe PSR 2020 i NSP 2021 Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
 • – Szczegółowych informacji w sprawie naboru kandydatów udzielają pracownicy Gminnego Biura Spisowego:

Koordynator – Włodzimierz Bujarek, nr telefonu: 33 844-76-00 wew. 173, e-mail: wlodzimierz.bujarek@kety.pl;

Członek Biura – Aneta Cieśla, nr telefonu: 33 844-76-00 wew. 149, e-mail: aneta.ciesla@kety.pl;

Członek Biura – Katarzyna Matusiak, nr telefonu: 33 844-76-00 wew. 129, e-mail: katarzyna.matusiak@kety.pl;

 

Kęty, 18.06.2020 r.

BURMISTRZ GMINY KĘTY

Gminny Komisarz Spisowy

Opublikowano 29 czerwca 2020

Facebook