Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Informacja dotycząca świadczenia pieniężnego pn. Małopolska Niania

W dniu 21 sierpnia 2017r. Rada Miejska w Kętach podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Małopolska Niania” oraz Regulaminu określającego zasady jego realizacji. Uchwała jest konsekwencją umowy zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego o przyznanie dotacji na udzielenie wsparcia rodzinom w formie świadczenia na rzecz rodziny w ramach projektu „Małopolska Niania”.

Zaznaczyć należy, że jest to program pilotażowy skierowany do 23 gmin z województwa małopolskiego i gmina Kęty uzyskała środki finansowe na dofinansowanie zatrudnienia 5 niań.

Świadczenie skierowane jest do aktywnych zawodowo rodziców i może być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia jednej niani. Przysługuje rodzicom dziecka w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 3 roku życia. Wysokość świadczenia dla jednej niani zatrudnionej w wymiarze 40 godzin tygodniowo wynosi 1500 zł miesięcznie, z czego 1000 zł pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego, a 500 zł ze środków własnych gminy. 

Nianią może zostać pełnoletnia osoba fizyczna w rozumieniu z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niespokrewniona i niespowinowacona do drugiego stopnia włącznie z rodzicem wnioskującym o świadczenie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to osoba bezrobotna i w dniu zawarcia umowy i w trakcie jej trwania nie przekroczy – kobieta 60 lat, mężczyzna – 65 lat.

W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków wzięte zostaną pod uwagę dodatkowe kryteria, decydujące o kwalifikowaniu rodziców do projektu „Małopolska Niania”. Będą to:
1. Samotne wychowywanie dziecka potwierdzone wyrokiem sądu zasądzającym alimenty, aktem zgonu drugiego rodzica lub zupełnym aktem urodzenia.
2. Niepełnosprawność dziecka, nad którym sprawowana jest opieka.
3. Wielodzietność.
4. Świadczenie przez nianię opieki w 40 godzinnym tygodniowym wymiarze czasu pracy.
5. Zatrudnienie niani znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku tj. będącej osobą bezrobotną powyżej 50 roku życia, która nie przekroczyła 60 roku życia, a w przypadku mężczyzn 65 roku życia.

Rodzice zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do:
1. Zawarcia z nianią umowy uaktywniającej zgodnie z art.50 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3.
2. Zgłoszenia umowy do właściwego miejscowo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Przedkładania do Burmistrza Gminy Kęty listy obecności niani w terminie do 5 dnia każdego miesiąca po miesiącu, w którym niania sprawowała opiekę oraz dokumentu potwierdzającego wypłatę należnego niani wynagrodzenia za dany miesiąc.

W związku z tym, że uchwała Rady Miejskiej w Kętach wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nabór wniosków rozpocznie się od dnia 6 września 2017r.

 

Opublikowano 23 sierpnia 2017

Facebook