Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Działania samorządu Gminy Kęty skierowane do przedsiębiorców

Zaistniała w Kraju sytuacja wymaga stanowczych kroków. W oparciu o przepisy przyjęte przez Parlament oraz Rząd, a także przewidziane prawem kompetencje nadane organom uchwałodawczym i wykonawczym JST, przedkładam konkretne rozwiązania, jakie zostaną wdrożone na terenie Gminy Kęty.

Zaproponowane rozwiązania będą miały zastosowanie w okresie stanu epidemii w Polsce lub też innych stanów o charakterze wyjątkowym. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, samorząd Gminy Kęty nie zostawi przedsiębiorców bez wsparcia, nie ulegając jednocześnie złudnej pokusie populizmu.

Ten kryzys uderza w gospodarkę w sposób od lat niespotykany, a jego konsekwencje poniesiemy wszyscy. Miarą naszej odpowiedzialności będzie to, czy – pomimo trudności – będziemy zdolni wzajemnie się wspierać, kierując się zasadami uczciwości i społecznej solidarności.
Mając powyższe na uwadze, informuję, że:

· Gmina Kęty udzieli wsparcia w postaci zwolnienia z opłat za najem powierzchni użytkowej oraz reklamowej w gminnym obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach;

· Burmistrz rekomenduje dyrektorowi Domu Kultury indywidualne rozpatrzenie wniosku najemców powierzchni w obiekcie DK, w oparciu o realnie poniesione straty w związku z zaistniałą sytuacją;

· Burmistrz na wniosek przedsiębiorcy zwolni z podatku od nieruchomości za czas trwania epidemii lub innego stanu wyjątkowego podmioty gospodarcze, którym na mocy przepisów wyższego szczebla ograniczono możliwość lub zakazano prowadzenia działalności;

· Za ww. okres pozostałym przedsiębiorcom podatek od nieruchomości będzie mógł być proporcjonalnie obniżony, po wykazaniu przez nich zmniejszenia obrotów. Wnioski w tej sprawie będą rozpatrywane indywidualnie, zgodnie z zasadami wynikającymi ze stosowych uchwał, jakie na najbliższą sesję zobowiązuję się przedłożyć Radzie Miejskiej w Kętach;

· Ustawodawca do dziś nie dał JST upoważnienia do zastosowania ulg w zakresie pozostałych podatków lokalnych, tj. podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych;

· Pomimo braku rozwiązań w tym zakresie w przepisach „specustawy kryzysowej” , w trosce szczególnie o mikro i małych przedsiębiorców z Gminy Kęty, informuję, iż w granicy prawa i zgodnie z należnymi mi kompetencjami, w zakresie podatku od nieruchomości, z dużą przychylnością spojrzę na podatników, którzy wykażą, że obniżyli czynsze przedsiębiorcom prowadzącym działalność na ich mieniu, którzy przez epidemię znaleźli się w trudnej sytuacji;

· W trosce o producentów sektora rolno-spożywczego oraz w celu zaspokojenia potrzeb Mieszkańców, otwarte zostanie targowisko przy ul. Sobieskiego w Kętach w zakresie sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Handel będzie się odbywał zgodnie z opublikowanym regulaminem, stworzonym w oparciu o obowiązujące obecnie zasady. Czynne w tym zakresie pozostanie również tradycyjne targowisko przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętach;

· Urząd intensywnie pracuje nad przyjęciem rozwiązania, pozwalającego zwolnić podmioty świadczące usługi w zakresie przewozu osób z opłaty za korzystanie dworca autobusowego w Kętach.

 

 

Burmistrz Gminy Kęty
Krzysztof Jan Klęczar

 

Opublikowano 3 kwietnia 2020

Facebook